USTANOVITEV PODJETJA IN KRATKA VSEBINA

Leta 1952 je bil na osnovi Zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, mesta in občine, Sevnici dodeljen status mestne občine, kar pomeni, da je Sevnica iz dotedanjega trga postala mesto. Ponovna ustanovitev občine je Sevnici prinesla več pristojnosti v urejanju zadev lokalnega pomena. 30. maja 1952 je takratni ljudski odbor sprejel predlog o ustanovitvi komunalne uprave Sevnica. Leta 1954 sledi reorganizacija na področju komunalnih dejavnosti. Ustanovljen je bil samostojni finančni zavod »Komunala« Sevnica. 1. februarja 1958 se je zavod »Komunala« Sevnica preimenoval v Komunalno podjetje »Komunala« Sevnica, s sedežem na Žagi v Boštanju. Podjetje je izvajalo poleg komunalnih še druge, nekomunalne dejavnosti in zato je v letu 1960 prišlo do delitve podjetja, ko so se komunalne dejavnosti prenesle na Stanovanjsko skupnost Sevnica, sprva s sedežem na Kvedrovi cesti (današnji Spar), kasneje v Gasilskem domu Sevnica. V začetku leta 1961 je začela ustanavljati servise: frizerski salon, obrat družbene prehrane, pralnico, servis za izposojanje gospodinjskih strojev, kasneje pa je prevzela tudi komunalne dejavnosti. V prvi polovici leta 1962 je bilo upravljanje sevniškega vodovoda s stanovanjske skupnosti preneseno na Gradbeno podjetje »Marok«. Podjetje je šlo v likvidacijo leta 1962. V letu 1964 je sevniška stanovanjska skupnost prerasla v Krajevno skupnost Sevnica. Ponovno je do spremembe podjetja prišlo leta 1965, ko je bil v register gospodarskih organizacija vpisan Obrtni servis Sevnica, na katerega je prenesla vse servise in delavnice krajevne skupnosti. Januarja 1966 se je Obrtni servis Sevnica priključil h Komunalnemu stanovanjskemu podjetju Sevnica, ki ga je dne 24.12.1965 ustanovila Skupščina občine Sevnica.


Sedež obrtnega servisa je bil v nadstropju nekdanje Cimperškove hiše (desno) na Glavnem trgu 27

 

Ob prvem vpisu podjetja v register februarja 1966 so bile opredeljene predvsem stanovanjske dejavnosti. S pripojitvijo Obrtnega servisa leta 1966 je Komunalno stanovanjsko podjetje pričelo opravljati še dejavnosti tega podjetja. Med letoma 1972 in 1974 je bila zgrajena poslovno-stanovanjska stavba, v kateri je danes sedež Komunale Sevnica.

 

 

Gradnja Komunalno stanovanjskega podjetja Sevnica in Ljubljanske banke leta 1973 (DL, 45/1973)

 

Ponovno prelomnico v zgodovini Komunale je v letu 1976 pomenila ustanovitev Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Sevnica, ki je postopoma pričela prevzemati dela stanovanjskega gospodarstva od Komunalno stanovanjskega podjetja Sevnica. Sčasoma se je ta dejavnost izločila iz dejavnosti podjetja, kar je imelo v letu 1980 za posledico preimenovanje podjetja v Komunalo Sevnica p.o.. V letu 1994 se je Komunala Sevnica preoblikovala v javno podjetje Komunala Sevnica, družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, skrajšano ime Komunala d.o.o. Sevnica, katere 100% lastnik je Občina Sevnica. Pod tem imenom posluje še danes.  

 

Sedež podjetja na naslovu NHM 17 (leto 2011)


1952–1954 Komunalna uprava Sevnica
1954–1958 Zavod Komunala Sevnica
1958–1961 Komunalno podjetje Komunala Sevnica
1960–1964 Stanovanjska skupnost Sevnica
1964–1964 Krajevna skupnost Sevnica
1964–1965 Obrtni servis Sevnica
1965–1980 Komunalno stanovanjsko podjetje Sevnica
1980–1994 Komunala Sevnica p.o.
1994– Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 

 
Sedež podjetja na naslovu NHM 17 (leto 2018)

 

DEJAVNOSTI PODJETJA

Izvajamo gospodarske javne službe, ki so hkrati glavne dejavnosti podjetja. Z občinskimi gospodarskimi javnimi službami zagotavljamo materialne javne dobrine:

 • trajno in nemoteno,
 • v javnem interesu,
 • zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar jih ni mogoče zagotavljati na trgu.

Pri zagotavljanju javnih dobrin je pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb. Dobrine so proizvodi oziroma storitve, ki jih mora podjetje neprekinjeno zagotavljati ob enakih pogojih vsem uporabnikom, ne glede na stroške in po cenah, ki jih določa in nadzira lokalna skupnost.

 

Poleg glavnih dejavnosti izvajamo še druge dejavnosti komunalnega značaja, kjer veljajo načela tržnega gospodarstva in so ustvarjene predvsem zaradi pridobivanja dobička v in zunaj podjetja. Dobiček naj bi bil namenjen razvoju podjetja in širitvi dejavnosti. V tem smislu Komunala d.o.o. Sevnica prevzema vlogo investitorja (priprava, vodenje investicij, inženirske storitve) in gradnjo infrastrukture iz področja dejavnosti podjetja.

 

Dejavnosti podjetja so naslednje:

 

a) glavne dejavnosti:

 • oskrba s pitno vodo
 • ravnanje z odpadki
 • odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • pogrebne in pokopališke storitve
 • javna snaga, urejanje javnih površin
 • vzdrževanje občinskih cest.

 

V letu 2018 je bil izdan sklep Občine Sevnica, št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27.07.2018, na osnovi katerega se na Komunalo Sevnica prenaša izvajanje nove gospodarske javne službe javne razsvetljave. V letu 2018 je bila že sklenjena Pogodba za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica, po kateri se izvajanje dejavnosti na Komunali začne z januarjem 2019. Izvajanje te službe določa in ureja Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).

b) druge dejavnosti komunalnega značaja:

 • oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode)
 • gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav
 • napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih
 • prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo
 • inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
 • gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
 • proizvodnja električne energije
 • trgovanje z električno energijo
 • športna dejavnost (obratovanje športnih objektov)
 • dejavnost skupnih služb
 • javna dela.

Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.

 

ORGANIZACIJA PODJETJA

 

V letu 2011 je bil sprejet akt o organizaciji podjetja, katerega namen je:

 • zagotovitev pogojev za učinkovito notranjo organizacijo in racionalizacijo izvajanja komunalnih dejavnosti v občini Sevnica,
 • zasnovati novo sistemizacijo delovnih mest – sistemizacija je bila sprejeta v letu 2014.

 

Na osnovi sprejete sistemizacije delovnih mest se zagotavlja:

 • učinkovito izvrševanje nalog na vseh delovnih področjih,
 • učinkovito notranje in zunanje komuniciranje,
 • jasne pristojnosti in odgovornosti na vseh nivojih,
 • racionalna delitev dela, vodenje dela ter koordinacija in nadzor nad opravljanjem nalog po organizacijskih enotah,
 • polno zasedenost delavcev in njihovo razporejanje glede na potrebe dela,
 • uvedbo notranje kontrole poslovnih procesov z namenom zmanjševanja napak in drugih pomanjkljivosti v procesu dela.

Delovanje podjetja je organizirano v 4 enotah:

 1. Gospodarske javne službe
 2. Druge dejavnosti komunalnega značaja
 3. Služba za splošne in kadrovske zadeve
 4. Služba za finance in računovodstvo

Število zaposlenih na dan 31.12.2018 je naslednje:

 • število zaposlenih 69
 • povprečno število zaposlenih na podlagi stanja 66,75
 • povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 65,62

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716