Ustanovitelj

Ustanovitelj podjetja je Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.

 

Direktor

Direktor je odgovoren za zakonito delo podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let z možnostjo večkratnega imenovanja.

 

Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

 

Nadzorni svet

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18) Nadzorni svet podjetja šteje šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva pa imenujejo delavci podjetja v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.

S sklepom Občinskega sveta o imenovanju članov Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 032-0014/2018, z dne 17.01.2019, so bili v Nadzorni svet podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za dobo 4 let imenovani naslednji člani:


Predstavniki ustanovitelja:

  • Aleksander MIRT (predsednik)
  • Zvonko TUHTAR
  • Franc PIPAN
  • Slavica MIRT

Predstavniki podjetja:

  • Marinka MIKOLIČ
  • Matej DRUGOVIČ (namestnik predsednika)
Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716