Direktor

Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

 

Nadzorni svet
Skladno s statutom Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica Nadzorni svet podjetja šteje šest
članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva pa imenujejo delavci podjetja
v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.
S sklepom Občinskega sveta, št. 032-0009/2014, z dne 25.11.2014, so bili v Nadzorni svet podjetja

 

Komunala d.o.o. Sevnica za obdobje 4 let imenovani naslednji člani:

  • predstavniki ustanovitelja: - Mag. Aleksander MIRT (predsednik)
  • Vladimir KOCJAN (namestnik predsednika)
  • Vojko DVOJMOČ
  • Zvonko TUHTAR
  • predstavniki podjetja: - Marija MIKOLIČ
  • Pavel KRALJ

Občinski svet

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716